Pages Navigation Menu

Niespełnione prośby i… kryteria

Niespełnione prośby i… kryteria

Na bipie UM Złotów podano wyniki rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014

Jak wynika z rozstzrygnięcia, nikt nie przeszedł weryfikacji wniosków… Co dalej? Będzie drugi konkurs…

W tej sprawie budzi ciekawość fakt, w jaki sposób kryteria konkursowe ma spełnić KP Piast, skoro występuje w rozgrywkach LZS, a nie OZPN. Do tych drugich mógłby przystąpić w nowym sezonie, ale z czym w ręku?

Lista wnioskujących:

Klub Skata Krajna w Złotowie,

 

rozgrywki skatowe i ich organizacja w Złotowie

wnioskowana kwota 9200 zł, przyznana dotacja: 0,00 zł

WNIOSEK NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH. Negatywny wynik weryfikacji formalnej spowodował jego eliminację z dalszego postępowania.Uzasadnienie:Złożony projekt nie spełnia wymogu formalnego, jaki wynika z zapisów zawartych w § 2 uchwały Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów. Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o sporcie w dniu 5 marca 2013 Minister Sportu i Turystyki przedstawił wykaz polskich związków sportowych. W wykazie nie figuruje „Polski Związek Skata”. Na podstawie tej informacji uznaje się, że przedstawiony w złożonej ofercie zakres realizacji projektu nie będzie odbywał się w zgodzie z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 1. uchwały Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów który stanowi że cyt.: „Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu mogą otrzymać kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które spełniają łącznie niżej określone warunki:1) zrzeszają zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportu i prowadzą w niej współzawodnictwo, na które posiadają licencję, wydaną przez właściwy w danej dyscyplinie sportu, Polski Związek Sportowy, działający za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu;2) zrzeszają zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportu i posiadają ważną licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie, jeśli jej dotyczy;3) zrzeszeni w klubie trenerzy i instruktorzy posiadają licencję uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie zorganizowanego współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportu;4) promują i rozpowszechniają informację o Gminie Miasto Złotów w kraju lub zagranicą jako gminystwarzającej warunki dla rozwoju sportu; prowadzone w ramach posiadają licencję, wydaną przez właściwy w danej dyscyplinie sportu, Polski Związek Sportowy, działający za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportuWnioskodawca nie dołożył należytej staranności przy sporządzaniu wniosku, nie przedstawił sposobu, w jaki klub składa oświadczenia woli/zaciąga zobowiązania; załączył dokumenty, z których wynika, że jest on podmiotem zarejestrowanym (pkt. 7 b i c karty oceny oferty) do złożenia wniosku i że ma wykształconą strukturę zarządczą. Ponadto w punkcie 9 wniosku nie zastosował się do zawartych w nim zaleceń na temat wypełnienia. Nie określił sposobu reprezentacji, a jedynie wskazał osoby, które są upoważnione do podpisania oferty. Nakreślony stan rzeczy nie pozwala komisji na podjęcie decyzji w sprawie spełnienia warunku określonego w procedurze konkursowej; cyt.: „W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątką imienną każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność”Wnioskodawca przedstawił w sposób pobieżny strukturę źródeł finansowania projektu w odniesieniu do deklaracji wkładu niefinansowego, a ponadto:- nie zdefiniował rodzaju wykonywanej pracy,- nie określił sposobu realizacji źródła deklarowanej wysokości niefinansowego wkładu osobowego (nie ma odpowiedzi na pytanie czy wkład osobowy będzie realizowany za sprawą wolontariuszy czy pracy społecznej członków stowarzyszenia?),

- nie określił, w jakim wymiarze czasu świadczenia byłyby realizowane oraz nie określił sposobu wyceny jego wartości.

 

 

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta”,

Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014

Kwota wnioskowana – 220 000 zł, przyznana – 0,00 zł

WNIOSEK NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH. Negatywny wynik weryfikacji formalnej spowodował jego eliminację z dalszego postępowania.Uzasadnienie:Złożony projekt nie spełnia wymogu formalnego, jaki wynika z zapisów zawartych w § 2 uchwały Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów. Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu mogą otrzymać kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które spełniają następujący warunek, a mianowicie zrzeszają zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportu i prowadzą w niej współzawodnictwo, na które posiadają licencję, wydaną przez właściwy w danej dyscyplinie sportu, Polski Związek Sportowy, działający za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu;Oferent nie posiada ważnej licencji na prowadzenie w roku 2014 współzawodnictwa sportowego z ramienia:- Polskiego Związku Bokserskiego- Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.Projekt nie spełnia określonego kryterium dostępu również w odniesieniu do prowadzenia „Akademii Piłkarskiej Sparty Złotów dla dzieci w wieku 4-8 lat” z treści wniosku nie wynika, że zaproponowane działania odbywają się za pośrednictwem właściwego polskiego związku sportowego lub innego podmiotu działającego w jego imieniu – brak załącznika w postaci udzielonej licencji od Polskiego Związku Sportowego lub innego podmiotu działającego w jego imieniu na prowadzenie akademii.W związku, z czym istnieją kolizje w terminach realizacji działań w ramach złożonego projektu w tym kolizje natury finansowej. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że projekt spełnia również kryteria terminowości realizacji działań, co do okresu trwania, a stanem uprawniającym klub do podejmowania działań w ramach posiadanych licencji.

 

 

 

Klub Piłkarski „Piast” Złotów

kwota wnioskowana – `13 800 zł, kwota dotacji – 0,00 zł

WNIOSEK NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH. Negatywny wynik weryfikacji formalnej spowodował jego eliminację z dalszego postępowania.Uzasadnienie:Złożony projekt nie spełnia wymogu formalnego, jaki wynika z zapisów zawartych w § 2 uchwały Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów. Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu mogą otrzymać kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które spełniają następujący warunek, a mianowicie zrzeszają zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportu i prowadzą w niej współzawodnictwo, na które posiadają licencję, wydaną przez właściwy w danej dyscyplinie sportu, Polski Związek Sportowy, działający za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.Oferent nie posiada ważnej licencji na prowadzenie w roku 2014 współzawodnictwa sportowego z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

 

Miasto dzisiaj ogłosiło kolejny konkurs:

ZARZĄDZENIE Nr 148/13

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 11 grudnia 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie projektów stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w:

1)    Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.zlotow.pl;

2)    w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotowie na okres do dnia 31 grudnia 2013;

3)    na stronie internetowej organu administracji publicznej - www.zlotow.eu

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy
w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące przedmiot otwartego konkursu ofert.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Złotowa
/-/ Stanisław Wełniak

 

 ********

 

 

 

 

4 Komentarzy

  1. troche sie rozsypało…

  2. Wniosek jest jeden : Niech graja urzędnicy.

  3. Ponoć leszczynska bedzie startowała na burmistrza. Słyszeliście coś o tym?

  4. Komentarz

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

reklama